Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Tietosuojalaki 1050/2018

Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 679/2016

Rekisterin nimi

Seiskarinkoirakerho ry:n jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi:                                          Seiskarinkoirakerho ry
Verkkosivut:                              www.seiskarinkoirakerho.fi
Osoite:                                       c/o Kuusiston koulutie 11, 21620 Kuusisto.
Sähköposti:                               info@seiskarinkoirakerho.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                          Kaisa Saarinen, jäsensihteeri
Sähköposti:                               jasenasiat@seiskarinkoirakerho.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Jäsenten tiedot tallennetaan sähköistä käsittelyä varten Yhdistysavaimen palvelimille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi kerätään jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti), jäsenten mahdollisesti omistamien koirien tiedot (nimi ja rekisterinumero), sekä jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset).

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Seiskarinkoirakerho ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjän on annettava tiedot kirjallisesti ja tapauksen mukaan sähköisesti.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteritietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistoon sekä siihen, ettei tietoja käsitellä sen jälkeen kun henkilötietoja ei enää tarvita niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin. Henkilötiedot voi poistaa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Tietoturvaloukkaus

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen tapahtuessa rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä.