Seiskarinkoirien jalostusohjelma

Seiskarinkoirien jalostusohjelma

Seiskarinkoirakerhon rekisteriin merkittäviä seiskarinkoiria kasvattavien on hyväksyttävä Seiskarinkoirakerhon kasvattajasitoumus.

Seiskarinkoirakehon ylläpitämään seiskarinkoirien rekisteriin merkitään vain sellaisia koiria, joiden vanhemmat ovat Seiskarinkoirakerhon valtuuttaman jalostustiimin hyväksymä yhdistelmä. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä kantayksilöiksi sellaisia koiria, jotka jalostustiimi on hyväksynyt rekisteriin merkittäviksi.

Rekisteriin merkittyjen seiskarinkoirien terveystiedot ovat lähtökohtaisesti avoimia siltä osin kuin koiran terveystiedot eivät vaaranna koiran omistajan tai haltijan yksityisyyden suojaa.

Seiskarinkoirien jalostus perustuu ensisijaisesti koirakannan geneettiseen monimuotoisuuteen ja sen turvaamiseen sekä koirakannan yksilömäärän lisäämiseen. Koirakannan geneettisen perimän monimuotoisuutta pidetään yllä avoimella koirakannalla, johon otetaan harkitusti uusia yksilöitä. Jalostuksessa vältetään toisilleen sukua olevien koirien yhdistämistä, läheistä sukua olevien koirien yhdistäminen on kielletty.

Koirakannan geneettisellä monimuotoisuudella ylläpidetään koirien perusterveyttä ja ehkäistään perinnöllisten sairauksien esiintymistä koirakannassa.

Seiskarinkoirakannassa ei ole saatavilla olevan tiedon perusteella toistaiseksi esiintynyt perinnöllisinä pidettäviä vikoja tai sairauksia. Tästä syystä jalostukseen käytettäville seiskarinkoirille ei ole tarvetta tehdä yksityiskohtaisesti täsmennettyjä terveystutkimuksia. Terveystutkimuksen tai -selvityksen teettäminen jalostukseen käytettäviltä koirilta on vapaaehtoista. Tehtyjen tutkimusten tulokset tulee selvittää kerholle osana seiskarinkoirakannan terveysseurantaa.

Jalostukseen käytetään vain perusterveitä koiria. Koiria, joilla on todettu perinnöllisiksi tiedettyjä tai perinnöllisiksi perustellusti epäiltyjä sairauksia tai vikoja, ei käytetä jalostukseen. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa koiran jalostuskelpoisuudesta päättää Seiskarinkoirakerhon jalostustiimi, joka voi asettaa koiran jalostuskäytölle erityisehtoja.

Seiskarinkoirien terveystilannetta seurataan kyselytutkimuksin sekä avoimella tiedonkeruulla. Mikäli koirakannassa ilmenee viitteitä perinnöllisistä sairauksista tai niiden yleistymisestä, jalostukseen käytettäviltä koirilta voidaan edellyttää yksityiskohtaisesti määriteltyjä terveysselvityksiä. Mikäli sairaus tai vika ilmenee vain yhdessä sukulinjassa, voidaan toimenpiteet kohdentaa tai rajata vain tähän sukulinjaan koko koirakannan sijaan.

Seiskarinkoirien jalostuksessa pyritään toissijaisesti kehittämään koirakantaa seiskarinkoiran rotumääritelmän mukaiseksi. Jalostuksessa pyritään yhdistämään sellaisia terveitä koirayksilöitä, joiden ominaisuudet tukevat tätä päämäärää.

Hyväksytty Seiskarinkoirakerho ry:n kokouksessa 28.5.2023.